Vakayî Şâh-ı Şehid-i Kerbelâ'yı Gûş Edip Ah Edip Yandı Gönül

Güftekârı: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Bu sayfada Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi tarafından kaleme alınan Vakayî Şâh-ı Şehid-i Kerbelâ'yı Gûş Edip Ah Edip Yandı Gönül nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Vak'a-yı Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ'yı gûş edip
Âh edip yandı gönül ehl-i dilân ağlar bugün

Sîne sûzân dîde giryân kalbi nâlândır bu ân
Mâtemengîz gamlıdır dil ârifân ağlar bugün

Hep celâlin cilvesine mazhar oldu kâinât
Şems-i tâbân-ı cihânla âsumân ağlar bugün

Aşk-ı Ehl-i Beyt ile yan nevha-ger ol Tâciyâ
Derdlidir mahzûn gönüller âşıkân ağlar bugün

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/hayrullah-taceddin-efendinin-bir.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Segâh Mustafa Düzgünman 9