Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Ehl-i zikrin zikrine burhân olur vakt-i seher
Sâhib-i derde dahî dermân olur vakt-i seher
Halka-i tevhîdde bulun nâim olma Fahri'
Ehl-i na'îm Hakk'a ta'zîmdâr olur vakt-i seher

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı