Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi

Nutuk sahibi: Ömer Ruşeni Hz.

Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi,
Kim ola sevmeye bu vechile sen mâhıveşi

Türk ve Kürd ve Acem ve Hind bilir bunu ki, sen,
Hâşimî’sin, Arabî’sin, Medenî’sin, Kureşî

Sensin ol Pişt-ü-penah melek-ü-ins-ü-peri
Enbiyânın güzeli sevgilisi hûb-ü-hoşî

Parmağından akıtıp âb-ı revân bahş-ı revân,
Nice yüzbin kişiden ref idiser sen ateşi

Sen emîre kul olan, her ne kadar müdbir ise,
Bende-i makbil olur misl-i Bilâl-i Habeşî

Dîk-i hikmetde pişirdi çü seni Sevgili Hak.
Cibril olsa, nola matbahının himyekeşî

Üzülür ırkı Ebû Cehl gibi ebter olur.
Sen Ebü’l-Kâsım ile her kim iderse güreşi

Veddûhâ virdine vel-leyl okuram sümbülüne,
Rûşenî virdin okur külle gadât-in ve 'aşi

Bestekârı: ?
Kayıtlar
Kayıtlar
Bestekârı: ?
Kayıtlar
Kayıtlar
Bestekârı: ?
Kayıtlar

Bestenigâr

beste sayfası ›
Bestekârı: Hobcuzâde Hafız Şakir
Kayıtlar
Bestekârı: ?
Kayıtlar
Bestekârı: ?
Kayıtlar
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıtlar
Kayıtlar
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler