Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Ol cihânın fahrinin sırrına kurbân olayım
Hutbe-i levlâk âyetin şânına kurban olayım
Kaab-ı kavseyn-i ev ednâsına kurbân olayım
Ben anın ilm ile irfânına kurbân olayım
Ben anın esrâr-ı Mi’râc'ına kurbân olayım

Ol Ebûbekr ü Ömer Osman Ali dört yâridir
Ol risâlet bağının anlar gül-i gülzârıdır
Cümle ashâb-ı hidâyet râhının envârıdır
Ben anın âli’ne ashâbına kurbân olayım
Ben anın ashâb ü ahbâbına kurbân olayım

Ol Hasan hazretlerine zehr içirdi eşkiyâ
Hem Hüseyn oldu susuzluktan şehîd-i Kerbelâ
İkisidir aslı nesli cümle âl-i Mustafâ
Ben anın âl’ine evlâdına kurbân olayım
Ben anın evlâd ü ensâbına kurbân olayım

Cümle ümmetten hayırlıdır o şâhın ümmeti
Ümmetine cümleten artık eder Hak rahmeti
Enbiyâ ânınla buldu bunca lûtf ü izzeti
Ben anın lûtfuna ihsânına kurbân olayım
Ben anın envâ-ı eltâfına kurbân olayım

Her ne denlü enbiyâ ve mürselin kim geldiler
Ümmeti olmaklığı Hak’tan temennî kıldılar
Evliyâ ana Niyazî kul u kurbân oldular
Ben anın ayağının tozuna kurbân olayım
Yoluna gidenlerin izine kurbân olayım.

Mısrî Niyâzî Dîvânı Şerhi sy.151

Bestekârı: Eray Mescioğlu
Kayıtlar
Kayıt henüz yüklenmemiştir.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı