Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ

Nutuk sahibi: Kâzım Paşa

Dâver-i aşr-ı muharremdir Hüseyn-i Kerbelâ
Mültecâ-yı ehl-i mâtemdir Hüseyn-i Kerbelâ
Meyve-i bâğ-ı nübüvvet gülbün-i bâğ-ı Habîb
Mustafâ'nın nûr-i aynidir Hüseyn- i Kerbelâ

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/daver-i-asr-muharremdir-huseyn-i-kerbela.html

Güncellemeler - Talepler