Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk

Güftekârı: Hafız Nezih Tolon

Bu sayfada Hafız Nezih Tolon tarafından kaleme alınan Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

"Elestü bi rabbiküm" hitâb olunduk
"Kâlû belâ" dedik Hakk'a kul olduk
Allah Allah diyerek huzûra durduk
Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz
Bende-i Cerrâhî Halvetîyiz biz

Cân u tenden geçip halka-bend olduk
"Aşk-ı Muhammedî"yi "Aşkî"de bulduk
Aşkın ile Mevlâm bî-karâr olduk
Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz
Bende-i Cerrâhî Halvetî'yiz biz

"Ashâbı ke'n-nücûm"a cânımız fedâ
İmâm-ı Alî'den hidâyet bulduk
Meydân-ı ehlullahda safâyâb olduk
Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz
Bende-i Cerrâhî Halvetî'yiz biz

Çâr-ı yâr-ı bâ-safâ serde tâcımız
Hamse-i Âl-i Abâ canda canımız
Şühedâ-yı Kerbelâ âh u zârımız
Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz
Bende-i Cerrâhî Halvetî'yiz biz

Sözlerim doğru lâkin uymaz özüme
Hâfız kulun aczini vurman yüzüne
Şeyhim himmet eyle varam izine
Bende-i Âl-i Abâ Hüseynîyiz biz
Bende-i Cerrâhî Halvetî'yiz biz

Nağme-i Aşk kayıt - https://www.youtube.com/watch?v=YiKneHE0ErI

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Hafız Nezih Tolon 15