Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Zât-ı Hak'ta Mahremi İrfan Olan Anlar Bizi
Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir
Gönülleri Doldurur Erenlerin Halveti
Tende Canım Canda Cananım Allah Hu Diyen
Derman Arardım Derdime
Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Can Yine Bülbül Oldu
Devran Odur Kim Devrini Devri Felek
Derdi Hakka Talib Ol
Ey Gönül Gûş Eyle Gel Aşıkların Güftârını
Sevdim Seni Hep Vârım Yağmadır Alan Alsın
İster İsen Bulasın Cananı Sen
Yine Dil Nâtını Söyler Muhammed
Kandedir Cehl İle Zûlmet
Gir Semâa Zikr İle Gel Yana Yana Hû Deyû
Gül Müdür Bülbül Müdür Şol Zâr Ü Efgân Eyleyen
Bakıp Cemal-i Yare Çağırıram Dost
Esmâ-i İlâhiyyede Bihad Hünerim Var
Yine Dil Nâ'tını Söyler Muhammed (giydirme)
Hanidir Mürşid-i Kâmil İsteyen
Ey Kerim Allah Ey Gani Sultan
Kalbini Bâğ-ı Cinân Et Ravzâ-i Tevhid İle
Yine Firkat Nârına Yandı Cihân
Ey Gönül Gel Gayrıdan Geç Aşka Eyle İktidâ
İnle Ey Dertli Gönül İnle
Pâdişâhâ Aşkını Hem-Hâne Kıl
Ezelden Narına Aşkın Allah
Esselâ Her Kim Gelir Bâzâr-ı Aşka Esselâ
İster İsen Marifette Olasın Âl-i Cenâb
Bulan Özünü Gören Yüzünü
Ey Kerim Allah Ey Ganî Sultan
Ey Sanem N'oldun Câna Kastın Var
İlim Bahr u Vücûd Asdâf Anın Dürr-dânesiyim Ben
Ey Tarîkat Erleri Ey Hakîkat Pirleri
Ey Gönül Gel Gayrıdan Geç Aşka Eyle İktidâ
Arayı Arayı Bulsam İzini
Bilmem N'etsem N'eylesem Bu Halvetin Şerbetine
Gönülleri Duruldur Erenlerin Halveti
Ey Bülbül-i Şeydâ Yine Efgâne Mi Geldin
Bir Şehre Erişti Yolum
Çıkıp Hüccâc İle Gitmek
Kıldın İnce Ve Kılıçdan Keskin Ol Şâhın Yolu
Aşkın Meyine Ben Kane Geldim
Bir Yüze Dûş Oldu Gözüm Yüz Bin Onun Dîvânesi
Her Yeri Hüsnün Gülistân Eylemiş
Zâhidâ Sûret Gözetme Gir İçerû Câne Bak
Zühdünü Ko Aşka Düş Ehl-i Cinân Etsin Seni
Dönmek İster Gönlüm Cümle Sivâdan
Talep Kıl Her Sehergâhı
Hüdâ Dâvet Eder Elhamdülillah

Ey Sanem N'oldun Câna Kastın Var

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı